Η διαδικασία της εγγραφής του χρήστη περιλαμβάνει 3 στάδια:

Στάδιο 1ο: Πιστοποίηση των στοιχείων του χρήστη που πραγματοποιεί την εγγραφή μέσω του συστήματος TaxisNet της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων. Η πιστοποίηση αυτή γίνεται για λόγους ασφαλείας και είναι ανεξάρτητη από το λογαριασμό που θα δημιουργήσετε.

Στάδιο 2ο: Επιλογή κατηγορίας του χρήστη ανάλογα με τον ρόλο του στην περιβαλλοντική αδειοδότηση. Οι κατηγορίες χρηστών είναι: Επενδυτές, Εσωτερικοί χρήστες αδειοδοτικών υπηρεσιών, Γνωμοδοτικοί φορείς/υπηρεσίες και ενδιαφερόμενο κοινό.

Στάδιο 3ο: Συμπλήρωση φόρμας εγγραφής του χρήστη με συγκεκριμένα πεδία για συμπλήρωση με υποχρεωτικά και μη πεδία.

Σημειώνεται ότι η πιστοποίηση μέσω TaxisNet αφορά αποκλειστικά την εγγραφή του χρήστη και τη δημιουργία του λογαριασμού του. Στη συνέχεια η είσοδος στο Ηλεκτρονικό Περιβαλλοντικό Μητρώο θα πραγματοποιείται με τους κωδικούς που δηλώνει ο χρήστης στην φόρμα εγγραφής του.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

ΚΕΝΤΡΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
Η επικοινωνία με το Γραφείο Υποστήριξης Χρηστών του ΗΠΜ, γίνεται αποκλειστικά μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη Διεύθυνση help.eprm@prv.ypeka.gr.

ΕΠΑΝΩ

Τι είναι το Η.Π.Μ.

Βασικός στόχος της εφαρμογής του Ηλεκτρονικού Περιβαλλοντικού Μητρώου είναι η βελτιστοποίηση των διαδικασιών περιβαλλοντικής αδειοδότησης με τη μετατροπή της υφιστάμενης αδειοδοτικής κατάστασης σε μία πλήρως ηλεκτρονική πλατφόρμα διεκπεραίωσης και ροής εργασιών. Με το Ηλεκτρονικό Περιβαλλοντικό Μητρώο καθίσταται δυνατή η ηλεκτρονική υποβολή και διεκπεραίωση Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για έργα και δραστηριότητες κατηγορίας Α1 και Α2, καθώς και η παρακολούθηση της διαδικασίας έκδοσης, ανανέωσης ή τροποποίησης των Αποφάσεων Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) στα πλαίσια της εφαρμογής του Ν. 4014/2011.


ΕΠΑΝΩ

ΧΡΗΣΤΕΣ

Οι βασικοί χρήστες του Ηλεκτρονικού Περιβαλλοντικού Μητρώου (ΗΠΜ) είναι:

ΕΠΑΝΩ
ΥΠΟΒΟΛΗ
ΑΝΑΘΕΣΗ
ΕΛΕΓΧΟΣ
ΠΛΗΡΟΤΗΤΑΣ
ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΕΙΣ
ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ

CREDITS

Η DRAXIS ιδρύθηκε στη Θεσσαλονίκη το 2000. Είναι μια δυναμική εταιρεία που επικεντρώνεται στην ανάπτυξη ολοκληρωμένων λύσεων περιβαλλοντικής τεχνολογίας και πληροφορικής και στην παροχή εξειδικευμένων συμβουλευτικών υπηρεσιών που αφορούν περιβαλλοντικά θέματα.

ΕΠΑΝΩ